Vlas als hernieuwbare grondstof
Hoge CO2-opslag

Lokale teelt en productie
Minder transport en CO2-uitstoot

Prefab wanden
Herbruikbaar
Minder transport,
arbeid en afval

Terugnameoptie
Restproducten verwerkt in nieuwe bouwproducten

FAAY meest duurzame wand van Nederland

FAAY maakt robuuste, schroefvaste wanden met unieke bouwfysische kwaliteiten. Maar dat is niet alles. Alle onafgewerkte FAAY-scheidingswanden zijn ‘groen’. Wij gebruiken hout, vlas en gips als basis: onuitputtelijke, milieuvriendelijke, biobased materialen. Zowel de VP54 als de VP70 is een milieuvriendelijke verdiepingshoge scheidingswand bestaande uit een massieve kern van vlasscheven met aan weerszijden een gipskartonplaat.
De lokale teelt van vlas en de lokale productie van de wanden betekenen minder transport en daardoor minder CO2-uitstoot. De milieuvriendelijke prefabwanden van FAAY zijn een modulair systeem. De panelen zijn, mits niet verlijmd, demontabel en herbruikbaar. Het gevolg van hergebruik is minder transport, arbeid en afval. FAAY is de eerste wandproducent ter wereld met een terugnameoptie voor de circulaire (vlas)kern wand. Vanaf medio 2022 worden de wanden geleverd met een circulariteitsverklaring in de vorm van een terugnameoptie. Om deze redenen – biobased, lokaal, modulair en circulair – is de scheidingswand van FAAY de meest duurzame wand van Nederland!

Duurzaam bouwen met biobased wanden

FAAY Vianen produceert en verkoopt scheidingswanden van vlas, een onuitputtelijke grondstof die hernieuwbaar, herwinbaar en milieuvriendelijk (biobased) is. Een speerpunt van FAAY is duurzaamheid. Juist als het gaat om duurzaam bouwen, zijn bouwmaterialen uit hernieuwbare grondstoffen – zoals vlas – een zeer interessante optie. Tijdens de teelt neemt vlas CO2 op en zet dit om in zuurstof. Een hectare vlas legt in één teeltcyclus evenveel CO2 vast als een hectare bos in één jaar. Bouwen met vlas is duurzaam en divers. En toegepast in de milieuvriendelijke FAAY-wand draagt het bij aan een optimaal en gezond binnenklimaat met hoog comfort. Bovendien heeft een FAAY-wand een levensduur van wel 100 jaar, zijn ze probleemloos herbruikbaar en slaan per m3 wand meer dan 580 kg aan CO2 op.

Lokale productie voor beter milieu

Voor veel bouwproducten moeten de grondstoffen van ver komen en kan het zijn dat deze om wereldpolitieke redenen schaars zijn. Dat geldt niet voor de grondstoffen van de wandpanelen van FAAY. Vlas is een akkerbouwgewas dat uitstekend groeit op de kleigronden van Nederland, België en Noord-Frankrijk. De lokale teelt en productie betekent bovendien minder transport en daardoor minder CO2-uitstoot. Daar komt bij dat alle panelen in onze fabriek in Vianen worden gemaakt en daarvandaan uitgeleverd. Milieubelasting door transport wordt ook daardoor tot een minimum beperkt.

Modulair, dus minder transport, arbeid en afval

Wanden van FAAY zijn opgebouwd uit standaard panelen van 40 cm breed. De panelen zijn, mits niet verlijmd, demontabel en herbruikbaar. Zo blijven de panelen verplaatsbaar om een gebouw flexibel te kunnen (blijven) (her)indelen. Hierdoor blijft een gebouw levensloopbestendig. Elk element is standaard voorzien van twee leidingschachten voor het inbouwen van elektra en/of datacommunicatieleidingen en is op een andere plek opnieuw inzetbaar.
Het gevolg van hergebruik is minder transport, arbeid en afval.

Circulariteit volgens FAAY

Schaarste aan fossiele grondstoffen wordt steeds groter, terwijl de vraag naar energie toeneemt doordat de wereldbevolking en de welvaart groeien. Maar ook de vraag naar andere mineralen, (zeldzame) metalen en niet-metalen groeit sterk.
Alle onafgewerkte FAAY-scheidingswanden zijn echter ‘groen’. Wij gebruiken hout, vlas en gips als basis: onuitputtelijke, milieuvriendelijke biobased materialen. Ook ons productieproces is ecologisch verantwoord: wij zijn gecertificeerd voor ISO 14001 (milieu-effecten), ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), KOMO, FSC en PEFC. Bovendien hebben onze wanden een lange levensduur én zijn ze probleemloos herbruikbaar.
De milieu-impact van onze producten is ook vastgelegd. Aan de hand van rekenmodellen is de milieuprestatie van wanden inzichtelijk gemaakt en vastgesteld in de zogeheten Levenscyclusanalyse (LCA). Hierbij is op basis van 26 impactcategorieën (thema’s als CO2, energie, water en toxiciteit die zijn toe te schrijven aan de productie) een duurzaamheidscijfer berekend.

Circulair ontwerpen en bouwen

Circulair ontwerpen en bouwen is een van de manieren om de impact van een gebouw op zijn omgeving te beperken en zo bij te dragen aan de verbetering van het klimaat. Waar willen we heen met onze wereld en welke gebouwen passen daar bij?
FAAY kijkt continu waar en hoe zij kan aanhaken bij de circulaire economie, zowel producttechnisch als -economisch. In ons productieproces werken wij met materialen met circulaire eigenschappen. Al in het ontwerpproces denken wij na over hoe producten later gedemonteerd kunnen worden. Wij bieden een terugnameoptie voor onze standaardpanelen. Na demontage nemen wij de panelen terug en recyclen deze. Zo geven wij invulling aan circulair bouwen en ontwerpen.
Met de demontabele wanden van FAAY zijn ruimtes voorbereid op toekomstige veranderingen. De wanden zijn eenvoudig te demonteren en makkelijk te verplaatsen. Mocht het gebouw bijvoorbeeld na 10 jaar moeten worden afgebroken, dan kunnen de componenten worden hergebruikt. De investering houdt dus waarde.
Duurzaam bouwen is onder andere bouwen met hergebruikte materialen die ook nog eens zijn opgebouwd uit hernieuwbare grondstoffen (vlas). Tijdens de teelt neemt het vlas CO2 op en zet dit om in zuurstof en tijdens het verwerkingsproces heeft het een lage energie-inhoud en daarom weinig impact op het milieu. Tevens beperkt de lokale teelt en verwerking van vlas het milieuvervuilend vervoer tot een minimum.

FAAY: al 50 jaar duurzaamheid

Cees Faay, de geestelijk vader van de FAAY-panelen was zijn tijd ver vooruit. Toen hij 50 jaar geleden een nieuw wandsysteem bedacht was er nog niemand bezig met duurzaamheid en circulariteit. Laat staan dat iemand wist wat ‘biobased’ betekende. En toch was hij overtuigd van de voordelen van prefabricage en onuitputtelijke grondstoffen. Vlas werd gekozen als de kern van onze wand en duurzaamheid vormt al jaar en dag de kern van ons bedrijf. 50 jaar later staan klimaatverandering en hoge energieprijzen bovenaan de agenda’s en is FAAY relevanter dan ooit. Afgelopen jaren hebben wij vooral veel positieve energie gestoken in het reduceren van de milieu-impact van onze producten en het vaststellen van de LCA’s. Dit heeft geleid tot het behalen van de laagste MKI-waarde in de markt van slechts € 1,42 per m2. Wij zijn trots op dit resultaat! En dat mag iedereen weten! Eindelijk kunnen we onderbouwd roepen: FAAY is de meest duurzame wand van Nederland!

FAAY draagt bij aan gezonde leefomgeving

Klimaatverandering is de uitdaging voor onze generatie. Het is onze ambitie om bij te dragen aan een circulaire leefomgeving door onze producten op een zo duurzaam mogelijke manier te produceren. Ons kantoor is geheel gasloos en onze fabriek draait op duurzame zonne-energie. De slimme, flexibele en milieuvriendelijke wandsystemen worden van gerecycled, 80% biobased materialen (met name vlas), geproduceerd. Zo draagt FAAY bewust en actief bij aan een gezonde leefomgeving.
De kwaliteiten van FAAY-producten zijn (inter)nationaal ongeëvenaard. Ze bieden het optimum qua robuustheid, stootvastheid, geluidsisolatie, thermische isolatie, brandwerendheid, gezondheid (binnenklimaat, hygiëne), montagesnelheid, demontagemogelijkheden, herbruikbaarheid en energieterugwinning.

De eerste circulaire scheidingswand ter wereld

FAAY Vianen is de eerste wandproducent ter wereld met een terugnameoptie voor de circulaire (vlas)kern wand. Vanaf medio 2022 worden de wanden geleverd met een circulariteitsverklaring in de vorm van een terugnameoptie.
Door te werken met FAAY-wanden profiteren klanten van zeer lage milieukosten en bouwt u ruim 60% minder milieubelastend ten opzichte van de nu gangbare wanden. Hierdoor wordt een zeer gunstige MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) mogelijk én maken gebouweigenaren goede kans op bijvoorbeeld de MIA\Vamil G6100 of D6101 subsidies. Daarnaast zorgt de zeer lage MKI-score ervoor dat u bouwt conform de richtlijnen van BREEAM en LEED en hier extra punten voor behaalt.

Het milieuprofiel of EPD van de FAAY-wanden is beschikbaar in de Nationale Milieu Database of op aanvraag verkrijgbaar.

Levensloop­bestendig bouwen met FAAY

Behalve milieuvriendelijk gemaakt, is de FAAY-wand zo ontworpen, dat het in de toekomst weer kan worden gedemonteerd tot losse elementen. Wanden kunnen daarmee opnieuw worden ingezet voor nieuwe projecten. Een gebouw kan een nieuwe indeling krijgen of van functie wijzigen. Een vrij indeelbaar gebouw wordt daarmee levensloopbestendig. Zo kan een kantoorgebouw worden omgebouwd tot studentenhuisvesting. Of een woning kan een levensloopbestendige woning worden, bijvoorbeeld om ouderen en zorgbehoevenden langer zelfstandig te huisvesten. Ook schoolgebouwen moeten duurzaam flexibel in te delen blijven. Zomaar wat actuele voorbeelden waar transformatie het kernwoord is. Het uiteindelijke doel is om de in de elementen gebufferde CO2 zo lang mogelijk (langer dan 100 jaar) vast te leggen.

Recyclen van Vlas

De vezels van vlas zijn uiterst sterk, perfect recyclebaar, biologisch afbreekbaar en te composteren. Vlas is kort cyclisch hernieuwbaar en herwinbaar.
Vlas is een mooi materiaal om ecologisch mee te bouwen. Bij het verbouwen ervan wordt de bodem beschermd tegen erosie en wordt de biodiversiteit gestimuleerd. Bij de productie, de verwerking, het onderhoud en de recyclage van dit materiaal springt men zuinig om met water en energie. Bovendien wordt CO2 geabsorbeerd (zie ‘Vlas legt CO2 vast in gebouw’). Vlas groeit met een minimale hoeveelheid meststoffen en ondergaat geen chemische behandelingen. Na de oogst laat vlas een bodem achter waarop geen onkruid groeit. Het siert het landschap dus op een gezonde manier.

Vlas legt CO2 vast in gebouw

Het verminderen van de CO2-uitstoot kan simpelweg al door energie te besparen. Een duurzame woning is immers om te beginnen een energiezuinige woning. Door luchtdicht te bouwen, veel te isoleren, correct te ventileren en te kiezen voor hernieuwbare energie zoals zonnepanelen of een zonneboiler verlaag je het verbruik van gas en elektriciteit in je woning.
Nog beter is een woning waarvan ook de bouwmaterialen milieuverantwoord en gezond zijn. Hernieuwbare grondstoffen zoals hout, riet, stro, maar ook vlas en hennep nemen tijdens hun groei CO2 op uit de lucht. Vlas heeft nauwelijks bestrijdingsmiddelen nodig en weinig water wat allemaal ten goede komt aan het milieu.
Door vlas te gebruiken als grondstof voor bouwmaterialen, kan men CO2 vastleggen in een gebouw. Hierdoor heeft het dus een positief effect op de broeikasgasbalans. Als het gebouw, waarin ‘biobased’ materialen zijn verwerkt, gesloopt wordt, kunnen de materialen hergebruikt worden (en blijft de CO2 opgeslagen) of worden ze afgebroken in de natuur (en wordt de CO2 met 100 of meer jaar vertraging afgegeven).

Terugnameoptie

Na de levensduur van het gebouw kunnen de FAAY-vlaswanden voor recycling worden ingeleverd bij de fabriek in Vianen, mits deze aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo is het o.a. niet de bedoeling dat ze zijn betegeld. De wanden worden gerecycled tot nieuwe wand- en bouwproducten. Anders dan bij andere producten waarbij de grondstoffen grotendeels worden verbrand en uit de grondstofketen verdwijnen. FAAY is de eerste wandproducent ter wereld met een terugnameoptie voor de circulaire (vlas)kern in de wand. Vanaf medio 2022 worden de wanden geleverd met een circulariteitsverklaring in de vorm van een terugnameoptie. En FAAY levert haar producten onder KOMO-certificaten.

Verschillende FAAY-wandsystemen

FAAY maakt robuuste, schroefvaste wanden met unieke bouwfysische kwaliteiten. Ze zijn snel en eenvoudig te plaatsen en zijn toch zeer stabiel. Door de massieve kern zijn ze schroefvast over het hele oppervlak, ook voor zware voorwerpen tot 180 kg per sanitairbout. Onze wandsystemen bieden optimale vrijheid qua indeling én inrichting. U kunt kiezen uit:

Met onze bijpassende deur-/glaskozijnen en kozijnpanelen integreert u de kozijnen snel in uw wand. Zonder materiaalverlies en zonder extra voorzieningen.

De VP54 en VP70

Zowel de VP54 als de VP70 is een milieuvriendelijke, ruimtebesparende en verdiepingshoge scheidingswand bestaande uit een massieve kern van vlasscheven met aan weerszijden een gipskartonplaat.
Stijl- en regelwerk, isolatie en eindbeplating zijn in één prefab paneel samengevat (achterhout is niet nodig); eenvoudig en snel te plaatsen. In een paar stappen heeft u een strakke, solide en schroefvaste wand! Onze wandsystemen laten zich gemiddeld 40 procent sneller monteren dan traditionele wanden en zijn daarmee ook zeer voordelig. Bovendien zijn de wanden flexibel verplaatsbaar waardoor ze tegemoet komen aan de wensen van beheerder of gebruiker.
FAAY prefab wandsystemen zijn geschikt voor nieuwbouw, renovatie en transformatie.

Samenstelling

De wanden VP54 en VP70 bestaan uit een massieve kern van vlasscheven met aan weerszijden een gipskartonplaat. Stijl- en regelwerk, isolatie en eindbeplating zijn in één paneel samengevat. Door de toplaag van gips is iedere afwerking mogelijk. Ook kunnen de wanden af-fabriek worden afgewerkt met bijvoorbeeld vinyl of folie.
Dit alles biedt vele mogelijkheden in nieuwbouw, renovatie en transformatie. Voor retail, utiliteitsbouw en woningen.

Faay Wanden en Plafonds - Brandwerend

Brandwerendheid scheidingswand

De brandwerendheid van de scheidingswanden wordt getest door Efectis. De VP54 (54 mm dik) is 30 minuten brandwerend (EI30) en de VP70 (70 mm dik) 45 minuten.

VP54

0

Brandwerendheid 30 minE30, EW30, EI30

VP70

0

Brandwerendheid 45 min E45, EW45, EI45

Faay Wanden en Plafonds - Geluidwerend

Geluidsisolatie scheidingswand

Het mooie van de producten van FAAY is dat ze alle van nature geluidswerend zijn. Zowel de VP54 als de VP70 wanden kennen een hoge geluidsisolatie. Daardoor zijn deze scheidingswanden ideaal voor bijvoorbeeld herindeling van woningen en kantoren. Geluidsisolatie VP54: 30 dB (Rw) 28 dB (DnTak) Geluidsisolatie VP70: 33 dB (Rw) 32 dB (DnTak)

VP54

0

Geluidsisolatie 30 dB (Rw) 28 dB (DnTak )

VP70

0

Geluidsisolatie 33 dB (Rw) 32 dB (DnTak )

Faay Wanden en Plafonds - Thermische isolatie

Thermische isolatie

De VP54 heeft een thermische isolatie van 0,42 m2 K/W (Rc) en 1.54 W/m2K (U)
De VP70 heeft een thermische isolatie van 0,58 m2 K/W (Rc) en 1.23 W/m2K (U)

VP54

0

0,42 m2 K/W (Rc) en 1.54 W/m2K (U)

VP70

0

0,58 m2 K/W (Rc) en 1.23 W/m2K (U)

Faay Wanden en Plafonds - Schroefvast

Opvallend hoge schroefvastheid

De massieve kern van FAAY-scheidingswanden zorgt voor een opvallend hoge spijker- en schroefvastheid van 100 kg bij gebruik van een spaanplaatschroef en tot 120 kg bij gebruik van een houtdraadbout zonder plug en bij een sanitairbout zelfs 180 kg. De spijker- en schroefvastheid geldt bovendien voor het héle oppervlak. Dat scheelt montagetijd en materiaalkosten. En het biedt optimale indelingsvrijheid. Of het nu gaat om het ophangen van honderd schilderijtjes, een zware wastafel, een grote verwarming of een heel keukenblok, het kan allemaal. Zonder extra voorzieningen.

Productkenmerken op een rij

Snel monteren

Het gemak waarmee gebouwd kan worden met FAAY-wandpanelen is echt een enorm voordeel. De panelen zijn namelijk eindbeplating, spouwvulling en stijl- en regelwerk in één. De wand bestaat uit een massieve kern met aan weerszijden een gipskartonplaat. Stijl- en regelwerk, isolatie en eindbeplating zijn in één paneel samengevat. En door de massieve kern van vlasscheven is het plaatsen van achterhout met een FAAY-wand niet nodig.
De montage is heel eenvoudig. Bekijk hiervoor de instructievideo.

Snel monteren

De FAAY-wandpanelen hebben een kern van vlasscheven met aan weerszijden een toplaag van gipskarton. De vlaskern van de wanden zorgt voor stabiliteit, een goede brandwerendheid en een zeer hoge schroefvastheid. Het gemak waarmee gebouwd kan worden met FAAY-wandpanelen is echt een enorm voordeel. De panelen zijn namelijk eindbeplating, spouwvulling en stijl- en regelwerk in één. De wand bestaat uit een massieve kern met aan weerszijden een gipskartonplaat. Stijl- en regelwerk, isolatie en eindbeplating zijn in één paneel samengevat. En door de massieve kern van vlasscheven is het plaatsen van achterhout met een FAAY-wand niet nodig.

De montage is heel eenvoudig. Meet eerst alles nauwkeurig op en plaats de speciale vloer- en plafondprofielen. Na de bijgeleverde halve veer aan de bestaande muur te hebben bevestigd ontstaat de (haakse) verbinding tussen de muur en de scheidingswand. Zo nodig kunnen de wandpanelen aan de bovenzijde op maat worden gezaagd. Zo blijven de montagetekens aan de onderzijde intact. Zorg ervoor dat alle pijltjes dezelfde kant op wijzen, waardoor de eventuele tolerantie niet zichtbaar is. Ons assortiment kent maar liefst zes standaardmaten, variërend van 2400 tot 3600 mm. Hierdoor is zaagverlies te verwaarlozen.
Vervolgens kunnen de wandpanelen worden geplaatst. Dankzij de profielen en de speciale verbindingsveren is elk paneel eenvoudig vast te klikken. De panelen kunnen worden verlijmd met FAAYFIX en dit staat voorgeschreven wanneer tegel- of stucwerk wordt aangebracht als afwerklaag. Bij verlijming veranderen de afzonderlijke panelen in één massief wandvlak. Bij montage zónder verlijming zijn de panelen in de toekomst eenvoudig te demonteren en te verplaatsen, voor het herinrichten van bijvoorbeeld woningen, scholen of kantoren.

Afvalarm bouwen met FAAY

FAAY-wanden worden compleet en op lengte geleverd op het werk. Hoe eerder FAAY dit in het proces weet, hoe minder afval in de keten terechtkomt. Wij kunnen zelfs onze grondstoffen aanpassen op lengtemaat van de panelen.
Ook maken wij wanden op breedte zodat men op de bouw- of assemblageplaats ‘lean’ kan bouwen.
Daarnaast levert FAAY maatwerk elektra, waarbij de gaten voor de elektra in de fabriek al worden geboord. Daarvoor levert u de autocad-tekeningen aan. Ook is het mogelijk dat wij de flexibele elektrapijp in de wand bevestigen. Hierdoor verkort u niet alleen de doorlooptijd van de afbouw van uw project, maar is er ook nagenoeg geen afval op het werk.
Zo zijn FAAY-wanden afvalarm te monteren.

Droog bouwen

Door droge afbouw met FAAY-wanden wordt er geen vocht in de woning gebracht waardoor men in het afbouwproces geen rekening hoeft te houden met droogtijd. Zo kan men dus direct beginnen met afwerken wat een enorme tijdwinst oplevert.

Logistiek voor efficiency op de bouwplaats

FAAY kan pakketteren op woning- of portiekniveau en just in time leveren. Dit geeft veel voordelen op de bouwplaats. Door in de fabriek relatief kleinere, nog handzamere pakketten te maken en deze op de bouwplaats zo dicht mogelijk bij de plek waar gemonteerd wordt te leveren, vergroot FAAY de efficiency op de bouwplaats. Bovendien levert FAAY ook verdiepinghoog: de lengte van de panelen wordt op maat van de hoogte van de verdieping geleverd. Zo is er minder afval door diverse lengtematen. De just in time-levering reduceert de kans op beschadiging op een volle of kleine bouwplaats. Een bouwplaats kost nu eenmaal geld, dus hoe kleiner deze is hoe beter. FAAY levert de scheidingswanden op strijken in plaats van op pallets. Dat betekent dat er minder ruimte op de bouwplaats nodig is (wat zeer handig is op de kleine binnenstedelijke bouwwerken) en er geen administratieve rompslomp bij komt kijken.
Faay Wanden en Plafonds - Transformatie Ravellaan - VP70 IW100
Faay Wanden en Plafonds - Transformatie Ravellaan - VP70 IW100 VP54
Faay Wanden en Plafonds - Assortiment icoon - Afwerking

Alle soorten afwerking mogelijk

FAAY-wanden kennen geen schroefgaten aan het oppervlak die moeten worden afgewerkt. Dat scheelt arbeid en materiaal. Ook hebben de FAAY-wanden veel kleinere vellingkanten dan gebruikelijk. Hierdoor zijn de naadjes tussen de wandpanelen zeer smal. Deze naadjes zijn supersnel af te werken met een vulmiddel (géén gaasband). Maar noodzakelijk is het zeker niet, want de smalle naadjes bieden een rustig, ritmisch lijnenspel dat gezien mag worden.
Kant-en-klare wandpanelen, inclusief een toplaag van folie of vinyl leveren wij af-fabriek. Er is een ruime keuze in kleuren, dessins en structuren. De vinyl afwerking is verkrijgbaar op een geweven textieldrager (Vinyl Suwide) of op een papieren drager (Vinyl Durafort).
Ook kunt u de scheidingswand zelf (hygiënisch) afwerken volgens uw eigen smaak en wensen. Hiervoor kunt u elke gangbare afwerking gebruiken: sauswerk, sierpleister, tegels, behang, glasvlies of stucwerk. Alles is mogelijk.

Faay Wanden en Plafonds - Afwerking Vinyl Suwide Durafort

Toepassing bij renovatie en transformatie

In transformaties van kantoorgebouwen zijn vloeren niet altijd berekend op het gewicht van steenachtige muren. FAAY-scheidingswanden zijn door hun relatief lichte gewicht bij uitstek geschikt hiervoor.
Van kantoorgebouw naar studentenhuisvesting. Van verzorgingshuis naar startersappartementen. Van woning naar levensloopbestendige woning, bijvoorbeeld om ouderen en zorgbehoevenden langer zelfstandig te kunnen laten wonen. Zomaar wat actuele voorbeelden waar transformatie het kernwoord is. Ook schoolgebouwen moeten duurzaam flexibel indeelbaar blijven: gebruikerswensen ten aanzien van gebouwen in het onderwijs wisselen vaak jaarlijks.
Vooral dit soort toepassingen zijn de massieve droogbouwwandsystemen van FAAY de snelste en hoogwaardigste oplossing. En de voordeligste bovendien: onze wandsystemen laten zich gemiddeld 40% sneller monteren dan traditionele wanden. Bovendien blijven de wanden desgewenst flexibel verplaatsbaar. Zo kan altijd optimaal aan de veranderende wensen van zowel de gebouweigenaar als de eindgebruiker tegemoet worden gekomen.
FAAY Vianen is dé specialist in ecologische, herbruikbare afbouwsystemen, voor de (her)indeling van bestaande en nieuwe interieurs. FAAY-scheidingswanden zijn zeer geliefd. Ze worden wereldwijd toegepast bij renovatie, transformatie, verbouwing en nieuwbouw. In alle denkbare bouwprojecten: woningen, vakantiehuisjes, scholen, studentencomplexen, kantoren, winkels, showrooms, magazijnen, banken, zorginstellingen, hotels, enzovoorts! Geen wonder, want onze wandsystemen zijn uniek. Net als onze persoonlijke, oplossingsgerichte aanpak.
Wij bieden u slimme producten van de hoogste kwaliteit. En wij denken met u mee. Wij zijn pas tevreden als u het bent!

Faay Wanden en Plafonds - Bergerweg transformatie - IW200 VP70 VP54
Faay Wanden en Plafonds - Bergerweg transformatie - IW200 VP70 VP54

Toepassing in retail

Aangezien winkels hun interieur regelmatig aanpassen, zijn zij op zoek naar flexibele wandelementen, die makkelijk te verplaatsen zijn, maar toch robuust zijn. In de retail zijn de SP54 en VP70 populair vanwege hun grote schroefvastheid. Je hangt er net zo makkelijk een flatscreen aan op als metalen displays waarop complete (slaap)banken worden tentoongesteld. Verder beschikken deze panelen over ingebouwde leidingschachten. Erg handig voor alle verlichting.
Snel verbouwen zonder overlast. Een verbouwing zet de omzet onder druk. Uw winkel of showroom moet dus het liefst open blijven of zo snel mogelijk weer operationeel zijn. Met FAAY-producten kan dat. Ze zijn snel leverbaar en in droogbouw te monteren. Hierdoor blijft overlast (en uw omzetderving) tot een minimum beperkt.

Faay Wanden en Plafonds - Ruimtebesparend - VP54 - Winkel Rotterdam
Faay Wanden en Plafonds - Scheidingswand VP70 - Jumbo foodmarkt Amsterdam

Alles-in-één-concept

FAAY-wandpanelen zijn volledig geprefabriceerd. Alles zit erop, eraan en erin. En het bouwt snel. Dankzij het doordachte ontwerp en de aflevering op maat. Dit waarborgt een korte doorloopperiode; handig bij planningen die tijdsgebonden zijn, zoals in het onderwijs (schoolvakanties) en de retail. Het zogeheten droogbouwsysteem en de korte bouwtijd zorgt voor minimaal bouwoverlast voor de omgeving en de bewoners. Doordat de FAAY-systemen in diverse lengtematen leverbaar zijn en zelfs op maat geleverd kunnen worden hoeft er minder te worden gezaagd. Dat scheelt enorm in afval. Wanden van FAAY zijn flexibel te (ver)plaatsen. Ze zijn duurzaam. Ze bieden een fris, aangenaam interieur en een gezond en comfortabel binnenmilieu. Dat verbetert de concentratie en de prestaties. Onze wanden worden in droge, natte en hygiënische ruimten ingezet, zowel bij nieuwbouw en verbouw als bij renovatie. Het interieur kan flexibel aansluiten bij voortdurende veranderingen en multifunctioneel gebruik. Met FAAY-wanden is dat geen probleem: die zijn eenvoudig te demonteren en te verplaatsen. Telkens weer!

Certificering en rapporten

Uit eerdere inspanningen op het gebied van duurzaamheid zijn al veel mooie beloningen voortgekomen, in de vorm van diverse (inter)nationale erkenningen en certificaten. Denk daarbij aan ISO 14001/milieu-effecten en ISO 9001/kwaliteitsmanagement, KOMO, FSC® en PEFC.

Kingsize

Efficiënt en kostenbesparend bouwen

De Kingsize wand is een duurzame prefab binnenwand voor industriële woningbouwconcepten. De kamerhoge en tot 4,5 meter brede wand heeft een kern van vlas met aan weerszijden een sterke en stootvaste toplaag. De kamerhoge en kamerbrede Kingsize wand is een ‘complete’ wand, met in de fabriek aangebrachte installaties als  elektravoorbereiding. Hierdoor ontstaan multifunctionele panelen die op de bouwplaats alleen nog hoeven worden ingehesen en te worden gekoppeld. Snel, plug&play en lean.

De Kingsize-wand is zeer geschikt voor slim en conceptueel (her)bouwen.

Faay Kingsize

Subsidies op FAAY-wanden

Afnemers komen in aanmerking voor overheidssubsidies door FAAY-wanden toe te passen in woningbouwprojecten. Zo wordt duurzaam bouwen bevorderd. Een voorbeeld is de ‘MIA/Vamil-regeling Circulaire woning’, waarbij men aanspraak kan maken op 45% fiscaal voordeel indien FAAY-wanden worden gebruikt als onderdeel van een duurzaam bouwproject. De volgende voorwaarden zijn dan van toepassing:

  • 50% op volumebasis moet bestaan uit hernieuwbare grondstoffen (door de vlaskern geldt dit voor FAAY-wanden);
  • het totale volume moet gebouwd zijn met vijf bouwmaterialen;
  • of met drie bouwmaterialen en een toestel binnen een bouwwerkinstallatie met een categorie 1 productkaart in de NMD;
  • het moet gaan om herbruikbare bouwmaterialen uit de NMD;
  • er moet in het eindelevensduurscenario sprake zijn van minstens 20% producthergebruik.

FAAY-wanden zijn zowel herbruikbaar als recyclebaar en zijn een categorie 1 product in de NMD.

BREEAM

Wat is de meerwaarde van een FAAY-wand voor een BREEAM-project?

Als gebouweigenaar levert een BREEAM-certificering u financieringsvoordeel en een lagere gebouwafschrijving op. Als aannemer of montagebedrijf kan een project met een BREEAM-eis veel vragen opleveren. Uw productkeuze heeft invloed op onderdelen van het BREEAM-puntensysteem. Met BREEAM kunt u voor de verschillende (ge)bouw-aspecten punten behalen. De eindscore is onderverdeeld in vijf gradaties (Pass, Good, Very Good, Excellent en Outstanding). FAAY helpt u graag bij de vragen rondom de toepassing van duurzame wanden in een BREEAM-project.